AndevärldenAndevärlden

MediumMedium

Spiritualism och andlighet

Det finns idag i Sverige och runtom i världen många spiritistiska och spiritualistiska kyrkor och föreningar som aktivt tror på och utövar spiritualism. Även om mycket bottnar i spiritism är det många som föredrar ordet modern spiritualism istället då de anser att ordet spiritism är förlegat och inte helt förenligt med deras tro.

Spiritualister tror på det övernaturliga, att själen överlever kroppen och att det går att kommunicera med andar. Det här sker via medium och under seanser. I tron ingår tanken att kommunikation med andar ska vara öppen för alla och att färdigheten går att öva upp.

Många spiritualister menar att rörelsen fick fart i samband med systrarna Fox under 1800-talet. Kate och Margaret Fox fick kontakt med anden efter en person som hade mördats i deras hus. De höll seanser och lyckades få ett stort antal människor att tro på deras upplevelser. Spiritismen och tron på att kontakt med andar kunde etableras under en seans blev populär mycket tack vare systrarna Fox verksamhet. Tyvärr är det svårt att säga om systrarna själva verkligen trodde på att något hänt i huset, då en av dem flera årtionden senare erkände att de knäppt med knäna och framkallat en del av de ljud som förekommit i huset. Det finns dock även uppgifter om att de senare tillbakavisat det här erkännandet. De kunde dock leva på sina seanser och kontakter med andevärlden under lång tid.

Skillnad mellan spiritualism och andlighet

Vidare finns det en skillnad mellan spiritualism och andlighet. Andlighet beskrivs enklast som en personlig och inre resa som gradvis kan byggas upp mot ett högre medvetande. Spiritualism syftar på att själen lever vidare samt kontakt med andevärlden och liknar mer en tro och religion i sitt utövande. Det råder del delade meningar om spiritualistiska företrädare ska eller inte ska tjäna pengar på sina kontakter med andevärlden. Vissa menar att medium säljer sina egon medan andra ser det som ett yrke och att de tar betalt för sin tid.

Den spiritualistiska tron bygger på 7 grundprinciper:

1. Guds faderskap – erkännandet av en skapande kraft i universum.

2. Människans brödraskap – hela mänskligheten är som en stor familj.

3. Gemenskap med andevärlden och änglarna – en kommunikation mellan den här världen och andevärlden.

4. Människosjälens fortsatta existens – tron på att den skapande kraften är evig då energi enbart ändrar form men ej förstörs.

5. Personligt ansvar – där allt som sagts och gjorts ligger i händerna hos den som sagt och utfört det.

6. Kompensation och vedergällning av alla goda och onda gärningar som gjorts på jorden – man får vad man ger i handling och ord.

7. Evig utveckling öppen för varje mänsklig själ – en öppenhet för andlig och själslig utveckling gör den möjlig.

Spiritualismen och dess anhängare tror på att deras tro skiljer sig från andra religioner bland annat för att spiritualismen går att bevisa genom kontakt med andevärlden. Andlighet ses som ett sätt att nå det andliga genom egna upplevelser, medan religion ses som ett sätt att nå det andliga via andra människors upplevelser. På så sätt ses också spiritualismen som mer direkt.

Spiritism

Spiritismen uppkom på 1800-talet när fransmannen Allan Kardec började undersöka medium och det mediala. Spiritismen kan enklast förklaras som den franska ursprungliga versionen av modern spiritualism. Kardec lade ner mycket jobb och tid på att undersöka den andliga världen och medium genom att utföra stora mängder intervjuer med medium. Han sammanställde informationen i flera böcker.

Spiritismen skiljer sig något från den moderna spiritualismen på så sätt att den bland annat tror mer på reinkarnation. Den här tron motsäger spiritualismen på det sättet att reinkarnation försvårar, om inte faktiskt motbevisar kontakt med andevärlden. Spiritualismen har dock förändrats mycket genom tiderna och gör det fortfarande, och det finns idag en del moderna spiritualister som tror på reinkarnation.

En annan stor skillnad är att spiritismen inte har sina egna kyrkor på samma sätt som spiritualismen. Det har inte heller funnits ett lika stort behov att skapa kyrkor då spiritismen i sin tro inte övergivit den kristna tron på samma sätt som spiritualismen gjort. Spiritismen fokuserar istället på individen, dagliga personliga och andliga frågor samt fokuserar inte lika mycket på individens personliga kontakt med andevärlden. Spiritualismen å andra sidan har skapat egna kyrkor. Spiritualismen har stort fokus på individens möjlighet att få kontakt med andevärlden och det är en av grundstenarna deras kyrka vilar på.

Spiritismen i sig försöker inte vara eller efterlikna en religion, men en del av dess följare, bland annat en man från Brasilien vid namn Chico Xavier skrev mängder av böcker med kristen underton baserade på andliga upplevelser. Även Kardec tros ha varit kristen även om den kristna kyrkan inte accepterade eller respekterade hans efterforskningar om andevärlden.

På många håll accepteras ännu inte idag att man blandar ihop termerna spiritism och spiritualism. Medan spiritualismen ses mer som en rörelse anses spiritismen vara mer som en filosofi. Det är dock inte helt ovanligt att de båda termerna blandas ihop, eller att modern spiritualism ses som en ny variant av den gamla spiritismen. Ursprungligen är de olika, och beroende på vilken tro man har och var i världen man befinner sig delar sig också åsikterna om vad som egentligen är vad. Spiritismen i sig är fortfarande relativt utbredd i bland annat Brasilien och Filippinerna medan den moderna spiritualismen är mer utbredd i västvärlden och i Australien.

Andlighet

Andlighet i sin ursprungsform syftar till den närhet man känner till den helige ande, men har kommit att anta en mer personlig form under årens gång. Många personer som anser sig vara spirituella idag förknippar andlighet med högre medvetande, själslig tillväxt samt personlig och själslig utveckling.

Idag är andlighet ofta, men inte alltid nära förknippat med buddism och hinduism. Det vanligaste är att andlighet är något väldigt personligt, och vilken inriktning den tar är sekundärt jämfört med vad det betyder för individen. För en del människor är det så enkelt som en oidentifierad tro och känsla av något större än en själv. Andra fyller ordet andlighet med en djupare mening som syftar till att vår tillvaro på jorden inte är meningslös och att något större styr i våra liv.

Ibland finns en underliggande tro på att vissa människor är mer upplysta än andra. Ibland är andligheten något som finns inom individen själv, som ett sätt att komma närmare sig själv och bli sitt bästa jag, men som inte nödvändigtvis betyder att man jämför sig själv med någon annan. Läkande av själen och individen ses ofta som en del av en persons andliga resa, men även utvecklandet av medkänsla, vishet och allmän strävan efter att bli en bättre människa är viktigt.

En persons egna personliga definition av vad andlighet är förändras ibland också under livets gång. Den gemensamma nämnaren är att det är något som ger livet en större innebörd, en känsla av att vara nära sig själv eller sammanlänkad med allt som finns runtomkring oss. Ibland är det som människor känner sig nära en Gud, och ibland kan det vara en känsla av att vara nära allt som är skapat på den här jorden så som vatten eller skog.

Andar

En ande är en människa utan en fysisk kropp. Den som tror på andar tror att medvetandet fortsätter efter döden och att anden går över till andra sidan. Det finns inte så stor skillnad mellan en fysisk människa och en ande utöver just den fysiska kroppen. Allt annat vi har inom oss och förnimmer förutom den fysiska kroppen finns kvar.

Det finns olika sorters andar och många tror på vilsna andar. Det är andar som av någon anledning fastnat mellan livet och döden och inte lyckas komma vidare till den andra sidan. Vilsna andar vandrar runt på jorden precis som vi och förstår oftast inte att de blivit kvar här. Ibland kan de upplevas som en jobbig energi, och vissa människor upplever andarnas närvaro starkare än andra. Det händer att andar även efter att de gått över till andra sidan gör små tillfälliga besök hos efterlevande, och även om de fortfarande kan upplevas som obehagliga har de inte samma tunga energi som de andar som aldrig gått över till andra sidan alls. Andar kan även få hjälp av en guide att hitta rätt och komma över till andra sidan.

Guider och änglar

Guider har som uppgift att vägleda människor genom livet. De känner väl till alla livets svårigheter och kan därför relatera till dem på ett mänskligt sätt. Det finns många olika sorters guider men de flesta människor har åtminstone en guide som har som uppgift att följa dem och hjälpa till när det behövs. Genom att vara öppen för, och be sin guide om hjälp kan människor få vägledning när de behöver den hela livet igenom. För den som upplever det svårt att få kontakt med sin guide finns kurser att gå för att lära sig mer.

Det som både guider och änglar har gemensamt är att man kan kalla på dem, och precis som människor har många guider finns det även olika änglar. En ängel behöver inte nödvändigtvis vara från en annan dimension. Det kan vara en levande människa som gjort mycket bra för sina medmänniskor, och vars mål i livet är att hjälpa och föra mänskligheten framåt i positiv riktning. En skyddsängel kan finnas nära för att se till att du inte råkar illa ut. Ärkeänglar finns det flera av, och hur många de är beror lite på vilken tro man har. Ofta nämns de som sju stycken inte bara inom kristen tro utan även inom spiritualismen.

Andekontakt

Det finns många sätt för en person som vill att få kontakt med andevärlden. Många är dock ense om att leken anden i glaset inte är det bästa sättet eftersom man aldrig kan veta vilken form av energi man får kontakt med, och för att den lätt kan förväxlas med en lek. Vissa säger att det rentav kan vara farligt, och genom tiderna har det diskuterats om kontakt med andevärlden kan vara farligt för den mentala hälsan.

Redan under 1800-talet när spiritismen började bli mer populär spreds nya sätt att få kontakt med andevärlden väldigt snabbt. Om en person hörde knackningar påstod snart fler att de också hörde knackningar. När seanser upptäcktes som ett sätt att få kontakt med döda dök det upp många medium som höll seanser. Något liknande hände första gången någon tyckte sig fånga ett spöke genom fotografering.

Det finns olika sätt att förbereda sig inför kontakt med andar, men det kan vara klokt att vara respektfull och inse att det är allvar. Att meditera innan är bra och ett sätt att få kontakt är genom automatisk skrift. Det innebär att man lägger en penna mot papper och känner efter vad pennan ska skriva och hur den ska styras över pappret. Sen försöker man tolka det som skrivits.

Att en närvaro helt eller delvis tar över kroppen är ett sätt för människor att få kontakt. Att en ande talar genom en levande person är ett exempel på hur det kan te sig. Det är inte något som alltid hänvisas till då det kan tyckas skrämmande. Det vanligaste är att använda kanalisering och försöka att fokusera på kontakt genom att vara öppna sig för den genom meditation.

Medium

Om man inte vill kontakta andevärlden på egen hand kan man med hjälp av ett medium få meddelanden från andra sidan. De erbjuder ofta både privata sessioner samt seanser för större grupper. Medium får kontakt med andevärlden genom att de får till sig känslor, bilder och andra förnimmelser från sina sinnen. Med hjälp av sin intuition kan de sedan klura ut vad anden på andra sidan försöker säga. Det finns inga regler för hur det här ska gå till utan olika personer gör på sitt sätt.

En större seans är ofta mindre personlig och kan handla om att det spökar på en arbetsplats. En seans kan hjälpa för att få insikt om vad som händer på platsen. Ett medium kan också hjälpa anden på platsen att söka sig vidare mot ljuset och över andra sidan.

En del människor upplever tunga och jobbiga energier hemma eller drabbas kanske ofta av krämpor eller huvudvärk efter en flytt till ett nytt hem. Ett medium kan ibland då komma hem till dem och hjälpa till att rena hemmet från gamla energier så att hemmet åter igen känns trevligt och de mår bra igen.

Kontakta oss gärna med dina frågor om andlighet och spiritualism

All information du behöver om andlighet och spiritualismAll information du behöver om andlighet och spiritualism

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *